หมายเหตุ   
หน้าต่อไปนี้มีการแปลโดยโดยโปรแกรมแปลภาษาด้วยเครื่อง
นอกจากนี้ กรุณาให้ความเห็นด้วยหากเป็นคำนามฯลฯ ที่ไม่สามารถมีคำแปลอย่างถูกต้องOK